Gå direkt till sidans innehåll

Klimat

Huvudområde SE. 3

Växthusgasutsläpp
Konsumtion

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

För Vaxholm innebär klimatförändringarna att risken för översvämning efter skyfall ökar samt att vi får flera värmeböljor och torrperioder i ett kortsiktigt perspektiv. På lång sikt måste vi också ta med havsnivåhöjningen som ytterligare en riskfaktor.

Geografiska utsläpp

Geografiska utsläpp är de utsläpp av växthusgaser som sker inom kommunens gränser. Det innebär alltså att fossila bränslen som används vid transporter på kommunens vägar och vatten räknas.Förbränning och utsläpp av klimatpåverkande ämnen från verksamheter, värmeverk och jordbruket räknas med. Importerade varor och tjänster, vår konsumtion är inte med i den här beräkningen.

Utsläpp från konsumtion

Utsläppen som kommer från vår konsumtion behöver minska markant för att vi ska nå klimatmålen. Stockholm Environment Institute (SEI) har utvecklat Konsumtionskompassen, ett digitalt verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga konsumtionsbaserade utsläpp för hushåll i den egna kommunen.

Uppdaterad: 2024-04-09