Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Badbrygga med skjul
Huvudområde SE. 2

Badplatser
Kustvatten
Strandlinjen

Allt vatten vi använder på jorden går runt i ett kretslopp. Hav, sjöar och vattendrag har stor betydelse för den biologiska mångfalden, ekosystemen och för klimatet. Vi nyttjar samtidigt vattenmiljöerna för bad och rekreation, friluftsliv, båtliv och bryggor. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att ha tillgång till stränder, vattenområden och vår önskan att skydda och bevara dessa. Vi måste se till att resurserna nyttjas på ett hållbart sätt.

Badvatten

I Vaxholm finns det flera allmänna kommunala badplatser med både sandstränder och klippstränder. Inför varje badsäsong kontrolleras sjöbotten vid alla badbryggor med så kallade säkerhetsdykningar och skräp rensas bort. Under badsäsongen (21 juni till 15 augusti) sker vattenprovtagningar var tredje vecka. Du kan följa dessa mätningar här.

Badvattenkvalitet per badplats

Kompletterande indikator SE. 2. 2

Badvattenkvalitet per badplats i Vaxholms stad

Trend:  Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll

Kustvatten

Kusten och våra vattenområden bidrar till att göra Vaxholm till en attraktiv skärgårdskommun, men det innebär också ett stort ansvar. I Sveriges arbete med vattenförvaltning är större vattenområden indelade i enheter som kallas vattenförekomster. För dessa görs en bedömning av status och vattenkvalitet vart fjärde år. Ekologisk status och kemisk status är övergripande bedömningar av hur vattnet mår. I Vaxholm finns 13 kustvattenförekomster som kontrolleras.

Ekologisk status per vattenförekomst

Kompletterande indikator SE. 2. 4

Bedömning av ekologisk status per vattenförekomst

Kemisk status per vattenförekomst

Kompletterande indikator SE. 2. 6

Bedömning av kemisk status (utan överallt överskridande ämnen) per vattenförekomst

Strandlinjen

Strandskyddets syften är att värna om allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Trots ett starkt strandskydd är stora delar av vår strandlinje påverkad av bebyggelse.

Uppdaterad: 2024-04-11